0,00 zł
Strona głównaRegulamin sklepu

Regulamin sklepu

W ZWIAZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW OD 01.07.2019 NIE BEDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH NA FV Z OSOBY FIZYCZNEJ NA DANE FIRMY.
Prosimy o rzetelne wypełnianie danych płatnika które będą później pojawiać się na fakturze końcowej.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. FAKTURY VAT
6. REKLAMACJE I ZWROTY
7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę PPHU BILPOOL mieszczącą się w Opocznie przy ul Wapiennej 12, NIP 768-122-40-22 wpis CEIDG nr 6020 wydany przez Burmistrza Miasta Opoczno.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
Definicje:DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm)
KONTO Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchomabędąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą
UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu www.plytkiceramiczne.waw.pl mailem rajski@poczta.onet.pl lub telefonicznie 501 782 002 . Zamówienia można składać 24 godziny na dobę(sklep internetowy). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia pracy.

2.2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski,złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne zwane dalej klientem lub konsumentem oraz osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski.

2.3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail ,nr.telefonu umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu Sklep jest uprawiony do ich potwierdzenia przed realizacją zamówienia.O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2.4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest otrzymanie e-mailem od Sklepu potwierdzenia z numerem zamówienia i informacją o przystąpieniu przez Sklep do przygotowania zamówienia. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta.Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść. 
Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

3.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 

3.1.    Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać prawdziwe dane Klienta. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że został w rzetelny sposób poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach.
3.2.    Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.
3.3.    Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.
3.4.    Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
3.5.    W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailem.
3.6.    Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: cena, sposób i koszt transportu i sposob płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
3.7.    Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.
3.8.    Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo – jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw. Płytki ceramiczne sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 płytek.
3.9.  W przypadku wydłużenia terminu dostaw Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.
3.10.Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

4.WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.  Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie i na własny koszt.
4.2.    Sposoby płatności:
•    przelewem na konto – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,
•    za pobraniem – towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich kosztów przez Klienta i skompletowaniu przesyłki.
4.3.    Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.
4.4 Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailowo.
4.5 Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.
4.6 Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
4.7 W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy sprawdzić zawartość kartonu ,w razie uszkodzenia towaru lub jego braku niezwłocznie poinformować sklep i w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji. 
4.8 Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
 4.9 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.
 4.10 Ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

 5.FAKTURY VAT
 

Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT lub paragonem fiskalnym.Faktura lub paragon zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu.

 6.REKLAMACJE I ZWROTY
 

6.1 Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia.
6.2 Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .
6.3 Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.
Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
6.4 Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową,można składać pisemnie na nasz adres lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego lub zwracanego produktu na własny koszt.

  • zwracany towar należy odesłać pod adres Magazyn płytek ceramicznych 26-300 Opoczno ul.Wapienna 12
  • nie przyjmujemy zwrotów poinwestycyjnych
  • sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem
6.5 W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji Sklepu i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane  konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.
6.6 Sprzedający informuje, iż Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

 7.POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 
7.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. 
7.2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.
7.3.Zbiór danych został zarejestrowany w bazie GIODO po 25 V 2018 sklep dostosował się do RODO które zastąpiło dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych GIODO, oraz odpowiadające przepisy prawne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Informujemy ,iż Administratorem wszystkich danych osobowych jest właściciel sklepu
PPHU BILPOOL Opoczno ul Wapiennej 12,
NIP 768-122-40-22 wpis CEIDG nr 6020  
 
 
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1.pisemnie na adres: ul. Wapienna 12      26-300 Opoczno
8.1.2.lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: plytkiceramiczne@plytkiceramiczne.waw.pl
8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w stopce sklepu ,Konsument może skorzystać z tego wzoru formularza ,jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2.dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy,chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: magazyn płytki ceramiczne ul.Wapienna 12   26-300 Opoczno
8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatnoścido użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w którejprzedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresiezakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10.Zawarte w niniejszym punkcie 8.Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdyz  treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt 9.Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Ostatnia aktualizacja regulaminu:04.01.2021
 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl